Politika kvaliteta

Politika kvaliteta Titan security je da obezbijedi usluge koje odgovaraju ugovorenim obavezama, odnosno da se drži zahtjeva naručioca posla, u skladu sa zakonom, propisima, standardima i poslovnom praksom. Najviše rukovodstvo posvećeno je vođenju firme prema zahtjevima standarda primjenujući sistem menadžmenta kvalitetom, u skladu sa ISO 9001 : 2008, koji je planiran, razvijan i održavan zajedno sa drugim menadžment funkcijama.

Naša firma neprekidno vrši poređenje i poboljšanje u skladu sa konkurentnim i drugim trendovima, obezbjeđujući da se svi poslovi realizuju troškovno i vremenski u korist naručioca posla.

Menadžment Titan security dosledno poštuje i sprovodi principe sistema kvaliteta, a to su:

– usredsređenost na klijente;
– timski rad i uključenje kreativnih sposobnosti zaposlenih;
– dosledno sprovođenje i stalno poboljšanje procesa menadžmenta kvaliteta;
– donošenje odluka na osnovu analize podataka i informacija;
– liderska uloga rukovodstva u ostvarenju politike kvaliteta;
– jačanje i razvoj uzajamno korisnih odnosa sa korisnicima usluga, radi uvećanja vrijednosti za obje strane.

Svi zaposleni potpuno sprovode ciljeve i politiku kvaliteta firme i sposobni su da izvrše dužnosti efektno i efikasno, a takođe i da se neprekidno obrazuju prema ukazanim potrebama.

Naš cilj je rast i povećanje vrijednosti, a naša sveobuhvatnost poslovne ponude, efikasan i efektivan sistem upravljanja sa doslednom realizacijom u svim segmentima poslovanja, što jesu temelji naše Politike kvaliteta.

Ukoliko želite da postanete dio našeg uspješnog tima, popunite prijavu i Mi ćemo Vas kontaktirati u najkraćem mogućem roku.

error